Sorteig Sant Valentí

Bases legals de participació del Sorteig

1.- EMPRESA organitzadora DE LA PROMOCIÓ

Catalunya en Miniatura organitza el sorteig (d’ara en endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional, que es desenvoluparà a través de la xarxa social Instagram exclusiva per als usuaris residents a Espanya d’acord amb el que estableix l’apartat de requisits de participació. L’objectiu d’aquest sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors del perfil CATALUNYAENMINIATURA.

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La promoció començarà el 7 de febrer del 2022 a les 21h, i finalitzarà el 18 de febrer del 2022 a les 23: 59h.m.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

Sorteig vàlid per a residents a Espanya (península, Illes Balears i arxipèlag canari).

Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors d’edat.

Només podran participar aquells Participants que siguin titulars d’un compte a Instagram.

Els participants hauran de seguir els comptes de @catalunyaenminiatura i @cateringlalloca a més de comentar la publicació de CATALUNYAENMINIATURA a la xarxa social d’Instagram etiquetant a [2 amics] durant el període de participació.

Els participants podran participar totes les vegades que vulguin esmentant en cada comentari amics diferents.

Es desqualificaran aquells participants que esmentin perfils professionals o empreses.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà al guanyador per mitjà de la plataforma APP Sortejos de forma aleatòria.

El nom del perfil del guanyador serà comunicat el dia 19 de febrer del 2022 a través dels perfils socials de Catalunya en Miniatura i Catering La Lloca, juntament amb el certificat de validesa del sorteig.

El premi consistirà en una entrada per a 2 persones a Catalunya en Miniatura que inclou: circuit de maquetes + aventures verticals + tren + menú, i es podrà gaudir durant tot el 2022 menys dates on hi hagi esdeveniments especials (IMPORTANT TRUCAR ABANS, PER FER LA RESERVA I GAUDIR DEL PREMI a les oficines de Catalunya en Miniatura al telèfon 936 890 960, que estan ubicades a Can Balasch de Baix, s / n, 08629, Torrelles de Llobregat, Barcelona, ​​Espanya.

El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.

Ni Catalunya en Miniatura ni Catering La Lloca es faran càrrec del desplaçament, dietes ni altres conceptes no especificats.

El guanyador haurà de gestionar la reserva directament amb Catalunya en miniatura, ja sigui per telèfon o per email, i el premi no serà vàlid sense la confirmació de Catalunya en miniatura.

La celebració del sorteig, així com la concessió de el premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Ni Catalunya en Miniatura ni Catering La Lloca es responsabilitzaran dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap cas les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que poguessin patir els participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial de el premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Catalunya en Miniatura i Catering La Lloca i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

El guanyador serà imputat amb qualsevol càrrega fiscal o fiscal que pugui comportar l’acceptació del premi, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que Catalunya En Miniatura no assumeixi expressament en aquestes Bases Legals.

8.- Protecció de dades personals

Catalunya en Miniatura declara que no sol·licitarà cap dada personal per a la participació en el sorteig, per la qual cosa no vendrà, cedirà ni distribuirà cap dada personal, ja que no se li sol·licita participar en el sorteig.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o perjudiqui els drets dels Participants en la promoció.

El sol fet de participar en el sorteig implica que el Participant accepta plenament les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquestes característiques implica l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través de la qual es desenvolupa el mateix.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués suscitar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases.

El Bosc Animat no s’atura!

Vine a viure el Bosc Animat a Catalunya en Miniatura, circuit infantil i circuit adult, diversió amb familia! Podeu disfrutar de ponts, escalada, tirolines rodejats

LA MARATÓ DE TV3

Catalunya en Miniatura colabora con la Marató de Tv3, ya puedes comprar aquí en taquilla tu CD!  

Más vale prevenir Episodio 5: Ciberacoso

Más vale prevenir Seis historias ficcionadas para generar conversación entorno a la adicción y los comportamientos de riesgo, que pretende ayudarte a adquirir herramientas para